Skip to main content

Privatnost

U skladu s novom zakonskom regulativom o zaštiti osobnih podataka (tzv. GDPR), razvili smo nova načela obrade osobnih podataka Firme, koja Vam u ovom dokumentu detaljno predstavljamo.

Trenutno su osigurani u skladu s novim zahtjevima Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i Zakon br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka.

 • obradi Vaših osobnih podataka pristupamo isključivo na zakonit način, profesionalno, osjetljivo i pošteno
 • vaši osobni podaci pohranjeni su u sigurnom informacijskom sustavu
 • sve osobe koje dođu u kontakt s Vašim osobnim podacima od strane operatera uredno su obaviještene o zakonskom postupanju s istima te su vezane na povjerljivost podataka
 • od Vas dobivamo (zahtijevamo) samo one podatke koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe
 • možete od nas zatražiti brisanje povijesti naše e-mail komunikacije u bilo kojem trenutku, e-poštom, pismeno ili osobno

1. OPERATER WEB STRANICA

Operater – Poslovni naziv: Stanislav Baranka – AUTOSERVIS
Ulica i broj: Adresa: D. Kužela 244
Poštanski broj i mjesto: 038 43 Kláštor pod Znievom

ID: 37758403
PDV broj: SK1044667481

Tel. kontakt: +421 905 781 090
E-mail: info@dobresvietime.sk

Nadzorna tijela:
Inspektorat SOI za regiju Žilina, Predmestská 71, poštanski pretinac B-89, 011 79 Žilina 1, tel. Ne. 041/763 21 30, 041/724 58 68

operater dobiva osobne podatke putem web stranice dobresvietime.sk

2. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 • svrha obrade osobnih podataka su predugovorni odnosi
 • svrha obrade osobnih podataka je ispunjenje ugovora
 • svrha obrade osobnih podataka je identifikacija kupca
 • svrha obrade osobnih podataka je provjera podataka unesenih u narudžbu
 • svrha obrade osobnih podataka je potvrda interesa za robu, telefonom ili putem e-maila
 • svrha obrade osobnih podataka su marketinški i promotivni interesi operatera
 • svrha obrade osobnih podataka je prikupljanje podataka o kupcima i ponašanju posjetitelja s ciljem profiliranja posjetitelja web stranice
 • svrha obrade osobnih podataka je praćenje potrošačkog ponašanja kupaca

3. POPIS OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

 • operater obrađuje Vaše kontakt podatke za potrebe predugovornih odnosa, podatke za dostavu
 • kontakt podaci su ime, prezime, broj telefona (u svrhu komunikacije s kupcem), e-mail adresa (u svrhu komunikacije s kupcem)
 • podaci za dostavu su ime i prezime primatelja, naziv, adresa dostave, broj telefona,
 • podatak za slanje newslettera je e-mail adresa
 • podaci koji se obrađuju u svrhu profiliranja dotične osobe su ime, prezime, e-mail, ponašanje pri kupnji, adresa (grad)

4. DOBROVOLJNO PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

 • Operater prikuplja samo one osobne podatke kupaca koji su nužni za ispunjenje obveza koje kupac od njega očekuje interesom za uslugu ili robu.
 • Operator prikuplja osobne podatke od korisnika u mjeri potrebnoj za ispunjenje obveza proizašlih iz ugovora sklopljenog između operatora i korisnika.
 • Operater prikuplja osobne podatke od kupaca u svrhu ponovnog kontaktiranja, eventualnih marketinških i promotivnih aktivnosti.
 • Pružanje osobnih podataka od strane pogođene osobe je zahtjev prodavatelja koji je neophodan za sklapanje ugovora. Pogođena osoba nije dužna dostaviti prodavatelju tražene osobne podatke, ali je posljedica nedavanja tih osobnih podataka da prodavatelj i kupac neće sklopiti ugovor.

5. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj ne objavljuje, ne stavlja na raspolaganje, ne daje na raspolaganje osobne podatke kupaca bilo kojem drugom subjektu, osim organizacijama s kojima u suradnji osigurava ispunjenje ugovora, bazu osobnih podataka kupaca štiti od oštećenja, uništenja, gubitka i zlouporabe.

Slanjem narudžbe, odn u trenutku registracije kupca u e-trgovinu, prodavatelj obrađuje osobne podatke koje je kupac dostavio sukladno Zakonu o doo. Informacije dostavljene putem narudžbenice, odn registracija, obrazac, služi za potrebe osiguranja izvršenja prema kupoprodajnom ugovoru. U svrhu pravilne i pravovremene isporuke izvršenja prema ugovoru, prodavatelj surađuje s prijevozničkom tvrtkom kao primateljem osobnih podataka koje je prodavatelj dobio od kupca.

Takav primatelj osobnih podataka je tvrtka

Stanislav Baranka – AUTOSERVIS, D. Kužela 244, 038 43 Kláštor pod Znievom, ID: 37758403, PDV ID: SK1044667481, Tel. kontakt: +421 905 781 090, E-mail: info@dobresvietime.sk,

Prodavatelj surađuje sa svojim prodajnim predstavnicima koji su ujedno i primatelji osobnih podataka kupaca. Prodavač obavlja djelatnost prodaje proizvoda i usluga prodavatelja za prodavatelja prema posebnom ugovoru. Na zahtjev registriranog kupca, prodavatelj će brisati njegove osobne podatke iz baze registriranih korisnika.

Osobni podaci koje daje kupac prikupljaju se, obrađuju i čuvaju u svrhu ispunjenja poslovnog odnosa između prodavatelja i kupca koji je izraz slobodne volje obiju ugovornih strana. Operater ne objavljuje, prenosi ili na drugi način daje osobne podatke o kupcima trećim stranama. Prodavatelj obrađuje osobne podatke kupca u svrhu:

 • evidencija narudžbi kupaca,
 • sklopljeni kupoprodajni ugovori,
 • izdavanje računa i drugih poreznih dokumenata,
 • marketinške aktivnosti prodavatelja (slanje poslovnih obavijesti o akcijama, novostima, popustima putem e-maila), ako je kupac na to dao posebnu suglasnost,
 • primjena popusta za kupce,
 • prijevoz naručene robe do kupca na naznačeno mjesto isporuke,
 • rješavanje eventualnih reklamacija kupaca.

6. UVJETI OBRADE

Operater je donio odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere koje odgovaraju načinu obrade osobnih podataka, posebno vodeći računa o primjenjivim tehničkim sredstvima, povjerljivosti i važnosti obrađenih osobnih podataka, kao i opsegu mogućih rizika koji su u stanju ometanja sigurnosti ili funkcionalnosti njegovih informacijskih sustava.

Operater se obvezuje rukovati i raspolagati osobnim podacima pogođene osobe u skladu s važećim zakonskim propisima Slovačke Republike i propisima EU.

Slanjem narudžbe ili registracijom u opsegu: ime, prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona i datum rođenja, kupac izjavljuje da su njegovi osobni podaci točni i istiniti te daje privolu u skladu s Osobnim Zakon o podacima na prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka od strane davatelja te njihovo korištenje za potrebe registracije i fakturiranja te drugih radnji vezanih uz naručeni proizvod ili uslugu, uključujući kasniju komunikaciju s korisnikom (prigovor, odustajanje od ugovora i sl.) , kao i za potrebe vlastitog marketinga davatelja, u svrhu pružanja usluga, slanja informacija o proizvodima, uključujući i elektroničkim putem. kupac snosi punu odgovornost za štetu nastalu zbog davanja netočnih ili neažurnih osobnih podataka. kupac daje prodavatelju ovu suglasnost na razdoblje od 10 godina, od dana registracije ili završetka narudžbe. kupac ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu suglasnost.

Kupac je suglasan da je operater, kao davatelj osobnih podataka, ovlašten osobne podatke ustupati trećim osobama koje surađuju – posrednicima (osobito prodajnim predstavnicima koji obavljaju djelatnost prodaje proizvoda i usluga na temelju ugovora o posredovanju u prodaji), sve dok je potrebno osigurati proizvode koje je kupac naručio od prodavatelja. suglasnost se daje do trenutka obveznog upisa knjigovodstvenih podataka o kupcu.

7. INFORMACIJE O PRAVIMA DOTIČNE OSOBE

Pri obradi osobnih podataka prodavatelj koristi/ne koristi automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje prema § 28 par. 2 ZOOÚ. Prodavatelj obrađuje osobne podatke kupaca onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe ugovora. Nakon ispunjenja ugovora, prodavatelj više ne obrađuje osobne podatke kupaca u svrhu ispunjenja ugovora, već ih dalje čuva za potrebe fakturiranja plaćanja, evidencije te naplate i obrade reklamacija za pruženu uslugu, u svrhu pripreme podnesaka kupca, radi ostvarivanja prava ili ispunjenja drugih obveza nametnutih općeobvezujućim pravnim propisima, a najdulje do 10 godina sukladno posebnom propisu (Zakon o računovodstvu). ima punu pravnu sposobnost, njegova prava može ostvarivati ​​zakonski zastupnik. Ako kupac nije živ, njegova prava koja je imao prema Zakonu o OOÚ može ostvarivati ​​njemu bliska osoba.

Kupac, kao nositelj podataka, ima pravo od prodavatelja kao operatera zahtijevati pristup osobnim podacima koji se odnose na kupca (§ 21. ZOOÚ), ima pravo na ispravak osobnih podataka (§ 22. ZOOÚ), pravo na brisanje osobnih podataka. podatke (§23. ZOOÚ), pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (čl. 24. ZOOÚ), pravo na prenosivost osobnih podataka (čl. 26. ZOOÚ), kao i pravo na prigovor na obradu dobivenih osobnih podataka ( Članak 27. ZOOÚ).

Kupac, kao pogođena osoba, može se izravno obratiti prodavatelju kao operateru pismenim putem na sva prava prema odredbama § 19 do § 28 ZOOÚ. Ako kupac posumnja da se njegovi osobni podaci obrađuju nezakonito, ima, u skladu sa § 99. et seq. ZOOÚ pravo na podnošenje prijedloga za pokretanje postupka zaštite osobnih podataka Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, sa sjedištem na adresi Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Osim obrade osobnih podataka kupaca u svrhu ispunjenja ugovora, prodavatelj te osobne podatke obrađuje i u marketinške svrhe, posebice za primanje i slanje novosti o proizvodima prodavatelja (newsletter). Takvu obradu osobnih podataka prodavatelj provodi isključivo na temelju izričitog prethodnog pristanka kupca. Ukoliko kupac nakon dane privole više nije zainteresiran za slanje vijesti o proizvodima prodavatelja, može opozvati svoju privolu koju je u tu svrhu dao prodavatelju u bilo kojem trenutku jednostavnim slanjem e-mail poruke na e. -mail adresa info@dobresvietime.sk. Nakon primitka opoziva privole za obradu osobnih podataka dotične osobe, prodavatelj će osigurati njihovo trenutačno blokiranje i likvidaciju. Dodaje se da je prodavatelj ovlašten obrađivati ​​osobne podatke dotične osobe i nakon prestanka izvorne pravne osnove za obradu osobnih podataka, ali samo u mjeri potrebnoj za potrebe statistike, računovodstva i istraživanja, odnosno za pružanje trećim osobama ili javnosti sa zbirnim statističkim podacima o kupcima, prometu, prometu i drugim podacima, ali u anonimiziranom obliku kako se na temelju njih ni na koji način ne bi moglo identificirati naše kupce, uz odgovarajuća jamstva zaštite prava dotične osobe u skladu sa § 78 par. 8 ZOOÚ.

8. OBRADA OSOBNIH PODATAKA ZA SVRHE OBRADE KOLAČIĆA

Za obradu osobnih podataka u svrhu obrade kolačića vrijede gore navedene opće informacije o obradi osobnih podataka, kao i:

1. Svrhe obrade osobnih podataka: na primjer: pružanje usluga, personalizacija oglasa, analiza prometa, Google Analytics (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska). Kolačići su male količine podataka koje poslužitelji šalju pregledniku. On ih sprema na računalo korisnika. Preglednik zatim šalje te podatke natrag na poslužitelj sa svakim sljedećim posjetom stranici.

2. Pravni temelj za obradu osobnih podataka: Članak 6. st 1 slovo a) GDPR – ispitanik je izrazio privolu za obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha

3. Razdoblje pohrane osobnih podataka – Kolačiće koji se koriste na našim stranicama možemo podijeliti u dvije osnovne vrste s obzirom na njihovu trajnost. Kratkotrajni tzv “session cookies”, koji su samo privremeni i ostaju pohranjeni u vašem pregledniku samo dok ne zatvorite preglednik, te dugoročni tzv. „trajne kolačiće“, koji ostaju pohranjeni na Vašem uređaju duže vrijeme ili dok ih ručno ne izbrišete, dok trajanje datoteka kolačića na Vašem uređaju ovisi o postavkama samog kolačića i postavkama Vašeg preglednika.

4. Davanje osobnih podataka nužno je za postizanje svrhe.

Uvjeti i način obrade osobnih podataka pogođenih osoba Operater obrađuje osobne podatke pogođenih osoba u svojim informacijskim sustavima automatiziranim i neautomatiziranim sredstvima obrade. Operater ne objavljuje obrađene osobne podatke, osim u slučajevima kada je to propisano posebnim zakonskim propisom ili odlukom suda ili drugog državnog tijela. Operater neće obrađivati ​​Vaše osobne podatke bez Vašeg izričitog pristanka ili druge zakonske pravne osnove u drugu svrhu, čak ni u većem opsegu nego što je navedeno u ovim informacijama i registracijskim listovima pojedinih informacijskih sustava Operatera.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje kolačića

Operater koristi analitički alat za praćenje svoje web stranice, koji priprema lanac podataka i prati kako posjetitelji koriste web stranicu na internetu. Kada netko pregledava stranicu, sustav generira kolačiće za bilježenje informacija vezanih uz posjet (posjećene stranice, vrijeme provedeno na našoj stranici, podaci o pregledavanju, napuštanje stranice, itd.), ali ti podaci ne smiju biti povezani s osobom korisnika. posjetitelj. Ovaj je alat alat za poboljšanje ergonomskog dizajna web stranice, stvaranje web stranice prilagođene korisniku i poboljšanje internetskog iskustva posjetitelja. Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, no posjetitelji ih imaju opciju obrisati ili automatski odbiti. Budući da je svaki preglednik drugačiji, posjetitelji mogu pojedinačno podesiti svoje postavke u vezi s kolačićima pomoću alatne trake preglednika. Ako odlučite ne prihvaćati kolačiće, nećete moći koristiti neke funkcije na našoj web stranici.

Vrsta kolačića Korištenje Valjanost kolačića

Apsolutno potrebno/bitno

 • za najvažnije funkcije potrebne/osnovne web stranice, koje omogućuju pravilno funkcioniranje web stranice
 • pamti vaše korisničko ime, što će vam omogućiti brzu prijavu sljedeći put kada posjetite stranicu
 • ovi kolačići ne prikupljaju nikakve podatke o vama koji bi se mogli koristiti u marketinške svrhe
 • valjanost 1 godina

Funkcionalan

 • koriste se za poboljšanje usluge za korisnika, prilagodbu korisničkog sučelja
 • Informacije o preferencijama bilježe se prema odabiru sadržaja
 • kolačići mogu zapamtiti stavke koje ste stavili u košaricu e-trgovine ili pogreške na koje ste naišli
 • izbrisan nakon napuštanja web stranice

Kolačići izvedbe i kolačići za ciljanje – analitički kolačići

 • za poboljšanje kvalitete koriste se analitički alati trećih strana (google analytics).
 • Kolačići analitičkog sadržaja za posjetitelje stranice
 • prikupljaju se statistički podaci kao što su broj posjeta web prikazu stranice i poveznice na našoj stranici na stranicu i broj posjeta
 • pomažu razumjeti kako se posjetitelji stranice ponašaju
 • rad web stranice poboljšava se uz pomoć kolačića
 • ovi kolačići ne prikupljaju nikakve podatke za određivanje vašeg identiteta
 • oni su anonimni
 • automatski se briše nakon 2 godine od zadnjeg posjeta web stranici

Dijeljenje na – korištenje društvenih mreža

 • korištenje društvenih medija trećih strana koji omogućuju dijeljenje sadržaja na društvenim medijima s naših stranica,
 • pomoću gumba “sviđa mi se” i “dijeli” iz zadnjeg
 • kolačići su potrebni za lakše korištenje njihovih usluga
 • bilježe podatke o vašim aktivnostima na internetu i na web stranicama koje koristite
 • automatski se briše nakon 2 godine od posljednjeg posjeta web stranici

Kvalitetan zaslon

 • ugrađeni kolačići koji poboljšavaju performanse za brže učitavanje
 • kompatibilnost sadržaja i pomoći
 • izbrisano nakon zatvaranja preglednika

Vlasnik stranice prema zadanim postavkama stranice

 • može ih “čitati” samo određena web stranica (broj posjetitelja na stranici, odakle dolaze i koje dijelove stranice su posjetili)
 • 1 godina

Operater koristi program za oglašavanje Google AdWords putem kojeg ima mogućnost kreirati online reklame i obraćati se ljudima upravo onda kada su zainteresirani za proizvode i usluge koje pruža operater. Značajke Remarketing ili Similaraudiences u AdWordsu omogućuju nam da dopremo do ljudi koji su u prošlosti posjetili vašu web stranicu. Omogućuje prikaz oglašavanja u pretraživanju, na YouTubeu i u e-pošti. Dinamički remarketing omogućuje korisnicima da vide oglase za proizvode ili usluge koje su pregledavali u prošlosti. Kolačiće, koji osiguravaju remarketing kodove, posjetitelji web stranice mogu onemogućiti odgovarajućim postavkama preglednika. Operatera je moguće kontaktirati i putem Facebooka. Svrha upravljanja podacima je dijeljenje sadržaja web stranice operatora i prezentacije operatera. Putem Facebook stranice gosti se mogu informirati o novostima, aktualnim akcijama operatera te pogledati fotografije iz odabranih narudžbi operatera. Klikom na “sviđa mi se” na Facebook stranici operatera subjekti pristaju da operater objavljuje svoje novosti i ponude na njihovom Facebook zidu. Operater na svojoj Facebook stranici objavljuje i fotografije/video zapise s raznih događaja.

Operater objavljuje podatke fizičkih osoba samo uz prethodnu pisanu suglasnost. Za više informacija o upravljanju podacima s Facebook stranice, pogledajte Facebook.com Pravila privatnosti i vodič. U svrhu prezentacije, operater ima i svoj profil na društvenoj mreži Instagram, gdje uz opis prikazuje fotografije odabranih narudžbi. Klikom na “prati” pristajete na prikaz fotografija objavljenih od strane operatera.